AKADEMIJA

DESIRE

TOMISLAV NOVAKOVIĆ

ZORAN SOKOLOVIĆ

MIODRAG VUKOVIĆ

 • *BOG I PLATONOVA IDEJA DOBRA

  Po Platonu, da da bi istina bila istina, a kamo li apsolutna istina, mora imati u sebi dobro po sebi, s kojom svaka ideja i sveobuhvatno jedinstvo svih ideja dobija utemeljenje. Nije dobro dobro po savršenoj istini, nego su savršena lepota i savršena istina, pravda to po najvišem dobru. Tek iz nadsaznajne, nadbivstvene ideje dobra sve sve savršene ideje imaju svoje kvalitete, a iz ideja njihove kopije. Bez dobra samog po sebi ne može se shvatiti nijedna ideja, niti sve ideje imaju svoju idealnost. Koliko svaka ideja stoji iznad svih svojih kopije, toliko ideja dobra (kao ideja svih ideja), stoji iznad svih ideja, ona je kao Bog za sve ideje. U Svetom pismu se nakon svakog dana stvarnja kaže: I vidje Bog da je dobro“ Dobro je kvalitativna mera svakog spoljašnje, unutrašnjeg savršenstva iz Božije bezmerja. Po teološkom učenju, čovek je kruna stvaranja na zemlji, jer je stvoren u Božijem obrazu i licu. „Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski“ To je savršena za zemlju, nebo i čoveka mera dobra iz Božije milosti, bezmerja...

 • *KRST KAO KVADRATURA KRUGA

  Kao što se u okretom prave duži sastavlja prava i kriva linija u pravilno krivoj liniji voljno-logičkim kretanjem, okretanjem savršene–misli–osećaja–reči–dela ispravlja sve grešno, krivo. Najviša u krstu kvadratura kruga, gde se jedan savršeno ispravan, prav postavlja svojevoljno u temelj, osnovu, žive građevine večne kao da je kriv za sve, da po pravilu večne ljubavi, istine ispravi sve grešno, krivo, sve krivce, upravi na ispravno, pravo. Isus Hristos, sin Božiji i sin čovečiji, iako najčistiji, najviši iz roda nebeskog i jedini bezgrešan u rodu ljudskom, “okreće“ se za 180 stepeni, kao da je najgrešniji, najniži od svih, i iz čistog duha u središtu krsta podjednako udaljenog od svakog srca ljudskog u ljubavi ka Bogu, bližnjem spaja sa svakim krivcem u pravilnu krivu liniju da okrene preokrene zle misli, osećaje, odluke, dela svakog čoveka, preobrazi čitav svet.

 • *O TOČKU VREMENA I VEČNOSTI - TAJNA ZODIJAKA

  Tortor, eget ornare urna. Duis varius tellus eros. Donec odio arcu, rutrum ac rutrum eget, bibendum ac enim. Phasellus hendrerit iaculis purus. Aliquam sit amet molestie odio. Sed commodo dictum consequat aenean in est. Donec odio arcu, rutrum.

  SAZNAJ VIŠE

 • *O JEDENJU VREMENA I DANU VEČNOM

  Sve se prošlo živelo kroz (neko tadašnje) sada i svo buduće živeće se samo kroz (neko tada) realno sada. Tu vremena, kao realnog toka, proticanja nigde nema. Postoji samo to sada – koje nije vreme. Svaki čovek (bez obzira na ceo život dat kroz sedmice, mesece, godine, sve prošlo, buduće vreme), opet živi život u danu, ima (svaku) godinu, život (vreme) samo kroz dan, vavremeno, svevremeno sada. Ponovo mu je dan (ceo) dan da da celog sebe, da je u danu dan celim životom, ceo dan, dan za večnost, za večni dan. Da iz dana–života shvata, hvata sve prošlo, buduće vreme, nadjačava ga, izlazi iz njega, preokreće njegov tok, kroti ga, uzima pod svoje. Po danu–životu večnom po starijoj unutrašnjosti duše čovek je u čistoj radosti srca dete, otvorenim čulima mladić, sa zdravim razumom zreo čovek, po smirenom umu starac.

 • *O DRAGOM KAMENU

  Kad srce dobije kamen i kamen će dobiti srce.

  Kamenja ima svuda, nešto najbezvrednije, zadnje, a može biti najvrednije i prvo, dragi kamen ili kamen drag srcu. Misli su većinom bezvredne, kameno srce što ne dotiče, grebe istinu. Kopati dragoceni kamen ili kamen drag srcu, isto je što i tražiti istinu, buditi srce u kamenu. Duh što se brusi, čisti sa svake strane do potpune čistote i prozirnosti istine, sve dok taj kamen, naše obezvređeno, hladno srce, okamenjeno zlim, lažnim mislima i kao zadnje u čoveku bačeno i odbačeno kao kamen, ne dobije u mekoći, dragosti čvrstinu vere i snagu ljubavi. Od sumnje u kamenom srcu obrt u kamenu vere, skupoceno sabiranje, branje, dragi ka meni, tebi kamen najtvrđe reči istine za mekoću srca, postojanost ljubavi. Srce u veri što razmekšava kamen, kameno srce otvara za ljubav...

 • *METAFIZIKA MIRISA, UKUSA I DODIRA

  Metafizika mirisa istine i ukusa ljubavi najpre potvrđuje moć unutrašnje lepote nad spoljašnjom i iz i najstarijeg sve jednog-jednog-svega utemeljuje ne samo sve ostale umetnosti, nego objedinjuje filozofiju, religiju, umetnost i nauku, mikro-makrokosmos, živo i neživo, telo i duh, čoveka i narod, državu, čovečanstvo. Suštinski dodir preobražava neživo ka živom (kod biljke) ili kroz vodu, hranu, disanje, ili množenjem plodnu vezu živog i živog, i zato stoji u osnovi (stvaranja i održanja) jedinke i vrste. Jedenjem, hranom, disanjem, metafizikom mirisa, ukusa to je suštinski dodir, a iz metafizike polnosti u plodnom trenutku u kome se prožima telo i duh, sva čula, misli, reči, osećaji.… stvarajući dodir.[1]

  ____________________________________

  [1] Stara indijska filozofija pre vida, sluha, mirisa, ukusa, dodira, govora ili mišljenja transcendira da, kao prvostepenu osnovu života, suštinsku vezu (čiste volje) duše sa duhom.

 • *NAČELA NOVE FILOZOFIJE

  Metafizika čiste volje sve naše misli, reči, odluka, želje izvodi iz jedne slobodne vlastitosti. Metafizika polnosti utemeljuje duhovno srodstvo svih ljudi. Sa metafizikom roda i jedne slobodne vlastitosti utemeljuje se ne samo ličnost, privatna svojina, porodično i nasledno pravo nego svaka institucija i sama država… Kada se iza pojedinačnih reči, rečenica ne traži samo sveobuhvatna celina duhovnog jezika, nego da iz svete reči ili reči kao svetinje rečeno u pisanom ili obećanom dogovoru, ugovoru bude i ispunjeno, to je metafizika jezika. Takođe, samo se kroz carsko-sveštenički miris istine koji osvećuje srce, dušu, telo, duh za ukus u ljubavi Boga dostiže najviše, najdublje fizičko i duhovno sve-jedno–jedno-sve, koje sastavlja sve što se vidi, čuje, dodiruje, oseća, misli po celom čoveku, ljudskom rodu. Na kraju, mikromakrokosmologija povezuje neživo i živo, makrokosmičko jedinstvo, utemeljuje iz najstarijeg mikrokosmičkog jedinstva.

 • *ETIKA I POLITIKA

  Zapravo odnos etike i politike u najširoj osnovi je odnos duše i tela. prava suština politike ne može se nikako odvojiti od etike. U arhitektonici međuljudskih odnosa statika u temelju države je etika, zakoni stubovi svih institucija, dok je dinamika praktična sposobnost politike....Samo ako postoje moralni odnosi između konkretnih ljudi u mikrosvetu, postojaće i oni makrosocijalni u državi (makrosvetu). „Ako ne voliš brata koga vidiš, kako možeš voleti Boga koga ne vidiš“. To jest, ako ne izrađuješ pravedne odnose sa konkretnim ljudima s kojima živiš (ne voliš svoje bližnje), kako ćeš izgrađivati državu (voleti državu).

 • *JEZIK I IGRA

 • *METAFIZIKA SRPSKOG JEZIKA

 • *HEGELOVA ISTORIJA FILOZOFIJE

 • *O ŽIVOM GOVORU

 • *O PROSVETLJUJUĆEM DOŽIVLJAJU

 • *MORAL I DOBRO

  Ne čini zlo je izvedena moralnost po prvostepenom: čini dobro. Čin zla narušava prvostepeno lice čoveka a ne suprotstavljanje laži, zlu narušava obraz čoveka. Neko je dobar iz svoje slobodne volje, što voli, želi dobro, što hoće da bude dobar, kao što neko drugi neće, a ne po nekakvoj “mora,“ “treba“ osnovi. Čovek ne može dostići najvišu vlast u sebi, jednu slobodnu vlastitost kada jedno misli, drugo govori, treće odlučuje, četvrto radi... Zločinačka volja, koliko god imala jedinstvo u zloj, lažnoj misli, reči, odluci, delu, čeka, ako ne već danas, sutra, u bliskom vremenu, svakako, sukob, nejedinstvo u sebi i sa drugim voljama. Odbacivanje laži, zla ne samo da ne smanjuje svet, nego ga slobodnim činom dobra suštinski povećava, usavršava ka kvalitativnom bezmerju!

 • *PLATON I KANT

 • *HEGELOV APSOLUTNI DUH

 • *BOG I DIJALEKTIČKA LOGIKA

 • *FILOZOFIJA I NAUKA

 • *FILOZOFIJA DUHOVNE SLOBODE

  Ako čovek nema pravo da nasrne na svoje telo, život da ne naruši starije Božije pravo, odrekne dušu, s kojom mu je dato pravo na život, nego je još dužan da je brani (kao što po osnovi prirodnog prava brani svoje telo, život), tako još više nema pravo da se odrekne svoje duhovne slobode, kao osnovne snage duše, preda je drugom, bilo drugom čoveku, grupi, partiji – a da ostane (suštinski) čovek. Tačnije, ono prvo pravo postoji za ovo drugo, jer iako životinje imaju pravo da brane svoje telo, život, opet niko ne kaže da su one zbog toga slobodne. Mnogi se odriču političke slobode, prava glasa, svog političkog delovanja, ali se duhovne slobode, kao suštinske osnove svoje ličnosti ne odriču ni u snu.

 • *VOLJA ZA MOĆ I UMETNOST

 • *NAČELA PRAKTIČNE LOGIKE

  Čisto logičko Ja može se utemeljiti samo u jednom voljnom Ja. Samo iz jedne konkretne ličnosti čovek ima jednu vlast u sebi, samosvest, jedinstvo u sebi. Kada čisto Ja ne bi bilo jedna ista vlastitost, vlastito Ja, zašto bi se zvalo Ja, uopšte bilo Ja!? Sva tri osnovna logička zakona utemeljena su voljnom Ja. Zakon neprotivurečnosti tek iz čiste volje i jedne iste vlastitosti sjedinjuje praktičnom logikom sve opažaje u pojmu, pojmove u sudu, sudove u zaključku. Zakon identiteta misli sa osećajem, reči sa delom, kao glavu sa telom – istinu sa životom. A zakon isključenja trećeg iz jedne slobodne vlastitosti ima jasno da–ne, jeste–nije, hoću–neću spontano mišljenje, suđenje, kao i odlučivanje delovanje. Samo zato što iz najstarije sintetičke osnove čiste volje postoji konkretna Ja=Ja stalnost jedne iste vlastitosti, postoji i prazna A=A opštelogička, matematička i to je suština priče i kraj diskusije stare dve hiljade godina!

 • *KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA LOGIKA

 • *METAFIZIKA POLNOSTI

 • *EGZALTACIJE PLANETA

 • *REALNA MISTIKA

 • *EMOCIONALNI CHI KUNG

  Ljudsko biće je energetski fenomen. Čine ga energija aure, svetlosnog omotača oko tela, energija čakri, odnosno energetskih vrtloga pomoću kojih se telo hrani energijom iz aure, i energetskih tokova kroz telo, poznatih kao akupunkturni meridijani. Ono što je manje poznato to je da energetskih kanala ima i kroz auru. Recimo jedan spaja direktno vishudhi i suadistana čakru, a ne ide kroz telo. Važno je istaći da je i fizičko telo samo kondenzovani oblik energije, i da svaki fizički organ ima svog energetskog dvojnika u telu koji ga snabdeva energijom.

  SAZNAJ VIŠE

 • *18 TAI CHI CHI KUNG POKRETA PO FUĐIJEN METODU

  Kada se uči Chi kung suština je u kombinaciji pokreta, disanja, koncentracije i osećaja energije.

  Postoje različiti kvaliteti doživljaja energije. Početni doživljaji su ili peckajuće treperenje, ili trnjenje ili vazdušasta gustina ili toplota ili tečna fluidnost ili magnetizam. Ti doživljaji mogu da se odnose na površinu tela, na unutrašnjost tela ili na omotač oko tela. Ti doživljaji su početnički, ali sa sve većim vežbanjem ti doživiljaji se ne gube već samo raste njihov intenzitet. Na nivou iznad početničkog, energija se doživljava kao izuzetno sabijena, ogromna težina, ili kao struja ili kao vrelina ili kao metalna čvrstina (energijska ukočenost) ili kao telesna vibracija (vibriranje celog tela) ili kao zgušnjavajuće kondenzovanje ili kao slobodno talasanje energije po telu (kroz telo)...

  SAZNAJ VIŠE

 • *CHI KUNG OTVARANJA ČAKRI

  Na čakre se može pozitivno delovati i kada se visak stavi iznad slike čakre, a ne samo kada se drži srednji prst (jagodica) na slici čakre. Čim se oseti neki neprijatan proces u telu, za šta je potrebna velika osetljivost, odmah treba proveriti zdravstveno stanje svojih čakri, pošto je verovatno neka od njih zatvorena. Ne mora da znači da je zatvorena ona čakra koja je najbliža mestu u telu gde se oseća neprijatnost. Može da se oseća neprijatan pritisak u srcu ili oko njega, a da bude zatvorena prva (odozdo) čakra. Mada je najčešće da je, ako je u pitanju nelagodnost u srcu, zatvorena srčana čakra...

  SAZNAJ VIŠE

 • *ČIŠĆENJE I ZAŠTITA AURE

  Ako se čovek shvata kao fizičko telo onda je aura energetski omotač oko tela koji hrani telo energijom. Ako se čovek shvata kao energetsko biće onda on jeste svoja aura. Kao što se svaka promena raspoloženja, misli i osećanja odražava na promene u auri, tako se i promene u auri izazvane spoljašnjim uticajima, odražavaju na promene raspoloženja, misli i osećanja...

  SAZNAJ VIŠE

 • *OSNOVI BIOENERGOTERAPIJE PO METODU DŽUNE DAVIDAŠVILI

  Da bi naučio da lečiš bionergijom potrebno je ili da imaš učitelja ili da lečiš. Najbolje je da te neko prvo dobro nauči pa da onda efikasno pomažeš onima kojima bioenergija može da pomogne. Ali ako razviješ bioenergetsku moć a nema nikog u blizini ko bi te naučio najboljoj primeni te moći, onda postoji sledeća dilema: ako čekaš da se ukaže prilika da te neko dobro nauči možda nikad nećeš dočekati tako nešto, pošto nikad nećeš toliko mnogo znati da bi mogao samouvereno da kažeš: ''sad sam potpuno spreman''. S druge strane ako hrabro, s puno samopouzdanja i istraživačkim ambicijama počneš da se baviš lekarskom praksom pre nego što stekneš bar najvažnija znanja o tokovima bionergije i prirodi njenih poremećaja, postoji opasnost da i pored svoj dobre namere, usled neobučene i poletne naivnosti, nekome, ne samo da ne pomogneš nego čak i naudiš. Dakle, nije ni čekati ali nije ni rizikovati...

  SAZNAJ VIŠE

 • *TAI CHI CHUAN KAO MEDITACIJA U POKRETU

  Ono što je u sanchinu kontrakcija bez kontrakcije, ili moć mentalno-energijske kontrakcije, to je u tai chi chuanu kretanje bez kretanja, ili apsolutna sporost pokreta, tolika sporost pokreta da se pokret uopšte ne vidi, iako realno postoji. Takva sporost je mnogima dosadna, duga ili previše naporna, ali u njoj postoji veća moć nego u bilo kojoj drugoj brzini pokreta (u tai chiu). Ta moć se najpre ogleda u tome što pri takvoj sporosti, baš zbog toga što pokret skoro da i nije pokret, već blago povezivanje uzastopnih mirovanja, telo potpuno gubi fizičku dimenziju pokreta i sudelovanje volje u pokretanju tela. Tada se telo u celini transformiše u energiju, a pokretanje se ne diriguje voljom, nego ta energija, ako senzibilni, dobro programirani kompjuter ide iz pokreta u pokret, uz izvaredno blage i osećajne prelaze, a svest to sve samo prati kao na filmu, i uživa u toj samostalnosti tela kao energije...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *TEHNIKE SAMOINTEGRACIJE

  Samim tim što je ljudsko biće sastavljeno iz više elemenata, nije uvek lako sve to sastaviti u jednu nerazdvojnu celinu. Podele su raznovrsne. Osnovna podela je na yin i yang, žensko i muško ili animu i animusa u nama. Često kod ljudi postoje sukobi unutar njih samih po tom pitanju. Druga važna podela je na telo, dušu, energiju i duh. Na Istoku su znali da to nije uvek povezano, pa je Bodhidharma smislio vežbu zvanu Sanchin, što u prevodu znači tri konflikta, da objedini telo, enegiju i duh. Ta tri konflikta su između tela i energije, tela i duha i energije i duha. Cilj se postiže posle mnogo godina predanog i upornog vežbanja. To samo pokazuje koliko je to težak zadatak. Još kada se tome pridoda i duša, odnosno nesvesno i emocije, taj zadatak postaje još teži...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *CENTRIRANJE ASTRALNOG TELA

     Astralno telo je energetski dvojnik fizičkog tela.Zove se Astralno zato što je to naše Zvezdano telo ili telo od Svetlosti.Svi mi potičemo sa Sunca,naše najbliže Zvezde,i noseći te svetlosne gene,imamo i Svetlosno telo. Ono je sa fizičkim telom povezano preko pupka,ali pošto ono pripada elementu prostora,za njega je zadužena Vishudi čakra.Zbog te povezanosti preko pupka,ono obično iz fizičkog tela izlazi tuda,ali u ekstremnim situacijama ono može da izadje i kroz teme glave,kroz Sahasrara čakru.

  SAZNAJ VIŠE

 • *PROČIŠĆAVANJE ENERGIJE PROSTORA

  Svrha vežbanja koncentrisanog ispunjenja prostora energijom je sticanje moći masovnog lečenja. Kada se uvežba sposobnost energetskog ispunjenja prostora, onda ako je stvorena energija u prostoru stvarna, postojana i pristojnog intenziteta, onda na one koji su u tom prostoru može d blagotvorno da se deluje, bez obzira koliko mnogo ih bilo. Prostor može da se ispunjava i kroz ekranski pogled ali i bez njega, odnosno pomoću običnog osećajnog pogleda, ako se ovaj već kroz ekranski pogled srodio sa zadatim prostorom (koji treba da se ispuni). Od ekranskog pogleda potpuno izolovani osećajni pogled nema moć energetskog ispunjavanja, pošto on sam ne može nikako da u jednom trenutku obuhvati celinu nekog prostora.

  SAZNAJ VIŠE

 • *14 DIMENZIJA MUDROSTI

  Za filozofa je ponekada i dobro kada piše bez inspiracije. Kada bih sada imao inspiraciju ko zna odakle bih počeo. Možda bih počeo od Sokrata ili od Seneke ili od Lao Cea ili od Gautame, pa bih se onda toliko zaneo njihovom mudrošću da bih zaboravio na mudrost samu. Ovako radeći čisto rutinski dobijam sigurnost da je tako najbolje, jer ću tako poći iz centra, pa će kasnije tokom izlaganja, svetlo koje bude bacao taj na početku osvetljeni centar, donositi osvetljenje i svim perifernim pitanjima.

  SAZNAJ VIŠE

 • *DUHOVNI ZAKONI POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA

  Sada je u modi knjiga i dokumentarni film koji se zove ''Tajna''. Autorka je otkrila da samo posvećeni duhovni ljudi u istoriji čovečanstva znaju tu tajnu, da misao oblikuje stvarnost, i pošto je njoj to pomoglo, ona je od toga napravila bestseler, izvukavši razne citate na tu temu od mnogih autora. Namera je dobra- da se pomogne ljudima da bolje žive kada nauče da upravljaju tom stvaralačkom silom misli u sebi...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *PRINCIPI I DINAMIKA DUHOVNOG RAZVOJA

  Većina ljudi funkcioniše tako što imaju  neke  spoljašnje ciljeve i rešavaju neke probleme.Retko ko postavi za cilj svoj unutrašnji,duhovni razvoj.Čak i oni koji to rade,nekako se time bave usput,kada stignu da se odmore od spoljašnjih ciljeva i rešavanja problema.

         S druge strane,Božanski zadatak za sve ljude je upravo to,njihova lična evolucija kao svesnih,duhovnih bića, i ako neko to na vreme shvati i uklopi se u taj Božanski plan, imaće mnogo manje problema,pošto su problemi samo opomene od Boga da se čovek vrati na put duhovnog razvoja.

  SAZNAJ VIŠE

 • *DUHOVNA STANJA I DUHOVNI PROCESI

  • Tri stvari volim najviše: blizinu savršenstva, plemenitost i harmoniju. Blizinu savršenstva i plemenitost u sebi, a harmoniju van sebe.

  • Stanje je manje ili više postojana odredjenost egzistencije (u stanju može da se nalazi samo ono što čemu se ispoljava, šta ga omogućuje. Uslov jedinstva duha je mogućnost prelaska bilo kog stanja u (neko) bilo koje drugo stanje duha, što bi potvrdilo realnost svakog spoja najrazličitijih stanja postoji). Ali kako i oblik i veličina predstavljaju neke odredjenosti egzistencije, stanje je karakterna i nestrukturalna, vremenski uslovljena odredjenost. Naime, ono što menja stanja ne menja svoj sastav već osobine.

  • Osnovno metafizičko pitanje (sa smislom) je da li ima ili nema jedinstva, i ako ga ima kako se ono održava ili u.

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *OSNOVE MORALNOG VASPITANJA ILI O STICANJU I RAZVIJANJU VRLINA

  Ako emotivnu svest ne zanima moralna svest u okviru sebe same, što je i prirodno, jer se sa drugog sprata ne može videti šta se nalazi na terasi četvrtog sprata, moralnu svest zanima fenomen emocija sa pozicije podele na dobro i loše, pozitivno i negativno. Vrlina je stalna, stabilna pozitivna osobina dok je emocija promenljiva, nestabilna, i ponekad čak i prevrtljiva, naglo skačući u svoju suprotnost. Ona svest koja je obojena idejom da se ljudska psiha sastoji samo od tih neuhvatljivih emocija, neke inteligencije, motiva, pažnje, nagona i ega, a moralne vrednosti se vezuju samo za neki superego koji je u toj koncepciji kontejner u koji su na silu ugurane neke socijalizirajuće društvene norme, nikad ne može da se popne na viši nivo, da promeni dimenziju i ravan posmatranja i da shvati vrednost VRLINE. Zato je izgleda sudbina VRLINE da o njoj i dalje vode računa samo filozofska etika i religiozna duhovna učenja...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *PLES KAO MEDITACIJA U POKRETU

  Ako neki teoretičar pita umetnika u čemu je svrha njegove igre, umetnik mu neće odgovoriti da to pitanje nema smisla, nego će ga prvo pitati da li je i on nekad igrao i doživeo nešto u igri, jer ako jeste onda će umetnikov pokušaj objašnjenja svhovitosti ili značaja igre imati mnogo više smisla. Ali ako teoretičar nikada nije igrao, ali iz čiste radoznalosti hoće da pronikne u svrhu i vrednost plesa, onda se smisaonost umetnikovog odgovora mnogo umanjuje, pošto postoji mogućnost da ga teoretičar uopšte ne razume...

  SAZNAJ VIŠE

 • *VERA I MISTIKA

  Vera ima dva značenja.Jedno je vera u smislu organizovane religijske grupe,a drugo je vera u smislu verovanja u Boga.S druge strane, mistika može biti u sklopu neke konkretne religije,pa da bude hrišćanska mistika,ili budistička mistika,ali može biti i nezavisna od određene religije,budući da mistik uvek ima lično otkrovenje kroz lični odnos sa Bogom.

  SAZNAJ VIŠE

 • *MEDITACIJA I MOLITVA

  Obično se misli da su meditacija i molitva dve različite, pa čak i suprotne duhovne metode, i one to zaista mogu biti, ako se to hoće. Toj mogućnosti ide u prilog činjenica da meditacija dolazi sa nivoa Sunca, volje i samodovoljnosti, dok molitva kreće sa nivoa Meseca, osećajne otvorenosti i predaje. Ako neko tako misli da je najbolje, a to obično čini ako ima predispozicija samo za to, on može da se prebaci samo na jednu od tih strana i da se za sva vremena ukotvi samo u tome...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *OSNOVE EZOTERIČNE ASTROLOGIJE

  Astrologija nije nauka zato što u njoj ne postoji metod dokazivanja odredjenih pretpostavki, a nije ni teorija zato što u njoj uopšte ne postoji pitanje ''zašto''. Kada biste pitali zašto je odnos izmedju planeta pod uglom od 120o pozitivan, a pod uglom od 90o negativan, niko ne bi znao šta da odgovori. To je bez ikakvog ozbiljnijeg obrazloženja (to da je 120o trećina od 360o nije jak argument – zašto bi trećina bila pozitivna, a četvrtina negativna) uvedeno u astrologiju, i svi astrolozi se drže te dogme zato što su svesni da ako krenu da dovode u pitanje ili da menjaju takva pravila igre, onda će cela astrologija postati besmislena, obična lakrdija...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *KOMUNIKACIJA SA DUHOVNIM ENTITETIMA

  U ontološkom smislu komunikacija je povezivanje. U antropološkom smislu komunikacija je razmena informacija. U psihološkom smislu komunikacija je razmena emocija i nesvesnih energija. U psihoterapijskom smislu komunikacija je način čišćenja potisnutog nesvesnog sadržaja. Komunikacija ne može biti jednosmerna. Mora biti najmanje dvosmerna, a može biti i mnogostruko umrežavanje.

  Vrste komunikacije se mogu deliti prema: načinu, sredstvu, trajanju, i ličnom doživljaju, mada je sve to međusobno povezano, jer ako je način dobar, za obe strane prihvatljiv, i sredstva će biti raznovrsnija i bolje izabrana, pa će i trajanje biti duže i lični doživljaj prijatniji...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *OSLOBAĐANJE OD NEGATIVNE KARME PLANETA

  Karma je zakon slobode, po principu energija koju emituješ,ta ti se vraća. Da bi pričali o karmi,prvo moramo videti šta je svest. Sve je Svest. Bog je svesni Duh koji prožima Sve, i zato je sve Svest. Svi mi kao nesvesna ili polusvesna bića živimo u okeanu Svesti, ali pošto ne vidimo dalje od nosa, to ne znamo. Ko to otkrije, doživi i proživi, za njega se kaže da je Probuđen, Prosvetljen. U odnosu na druge je zaista malo budniji, ali to je normalno i prirodno stanje ljudskog bića i ne treba od toga praviti famu. Ljudska bića su divna po tome što ono čega ima najviše u njima i oko njih, oni najslabije vide. Kao i ljubav. Ljubavi ima na svakom koraku, sve je delo Božanske Ljubavi, a ljudi stalno čeznu za nekom parcijalnom neostvarenom ljubavlju i stalno su razočarani u ljubav, jer je traže na pogrešnom mestu,u nekom delu a ne u celini. Ljubav je celina, ne samo Istina kao što misli Hegel. Doduše i Istina povezuje sve u celinu ali Ljubav to čini bolje, jače i dublje...

  SAZNAJ VIŠE

   

 • *NAČIN STICANJA POZITIVNE KARME - KAKO SEJEŠ, TAKO ĆEŠ ŽNJETI

  Karma je zakon slobode.To je zapravo duhovni zakon koji održava ravnotežu u duhovnom univerzumu.Istočne religije ozbiljno i detaljno objašnjavaju i propagiraju taj zakon,dok je u Novom zavetu to rečeno samo u jednoj rečenici „Kako seješ,tako ćeš žnjeti“

        To se onda odnosi prevashodno na nečije namere i dela, a onda i na njegove misli,želje i osećanja.U najopštijem smislu zakon karme znači da ako hoćeš,činiš i misliš nešto dobro o nečemu,na tom polju ili planu ti se kao bumerang ili odraz u ogledalu vraća nešto dobro.I obrnuto,za loše se vraća loše.

  SAZNAJ VIŠE

 • *ZAŠTITA OD NEČASTIVIH SILA

  To što zlo ima neki oblik duhovne svesti ima i dobru i lošu stranu.Loša je što da nema toga ljudi bi bili manje opterećeni idejom zla,jer bi to onda bilo nešto bezoblično i nebićevito,što kao takvo ne bi moglo da napada i ugrožava sa namerom,željom ili potrebom da nekome naudi.S druge strane,dobra strana toga je što ovako mnogo bolje može da se upozna neprijatelj.Odakle dolazi,šta smera,kako se ponaša,kojim lukavstvima se služi,kako zloupotrebljava naše greške i slabosti,gde se stacionira, pa čak i koje mu je ime.

  SAZNAJ VIŠE

 • *OSNOVNI POSTULATI ZAPADNE FILOZOFIJE 1

  Filozofija kao jedan od najviših oblika ljudske duhovnosti, hiljadama godina je u samom vrhu ljudskih intelektualnih pregnuća. Geografski prostori i civilizacijski sudari, diferencirali su jedinstveni korpus ljudskih znanja na uglavnom dve velike grupacije: Zapadna i Istočna filozofska misao. Ovde je reč o onim ljudskim dostignućima koji počinju na prostorima današnje Grčke ali u Antičko vreme, nekih 1500 godina pre Hrista pa do novih vremena do današnjih dana.

   

  Broj časova 10 – 12 ili dogovor.

 • *UVOD U KOMPARATIVNU TEOLOGIJU

  Religija je veliki duhovni sistem koji je imanentan ljudskoj svesti. Čovek je homo religiozus (religijsko biće) bez obzira na priznate ili nepriznate religiozne vrednosti u aktuelnom vremenu. Teologija je sistematizovan pokušaj kodifikacije određenih religioznih dogmi I doktrina u datom geografskom kontekstu. Komparativna religija teži za pronalaženjem ekvivalenata u različitim religijama.

   

  Broj časova 10 – 12 ili dogovor.

 • *IZMENJENA STANJA SVESTI U RELIGIJAMA

  Svest nije konstanta. Ona je varijabila. Tokom istorije civilizacije protagonisti I vernici različitih religija su manipulisali sa svojom svešću u potrazi za svetim. Uočeni su i putevi proširenja svesti, ali i suženja svesti, (svetle i tamne staze) – Takođe I stalno smenjivanje svetog sa profanim.

   

  Broj časova 10 – 12 ili dogovor.

 • *ANTROPOLOGIJA KARLOSA KASTANEDE

  Od 60-tih godina 20-og veka na svetskoj pozornici i kao naučna ličnost i kao medijska ličnost pojavio se antropolog misteriozne egzistencije, Karlos Kastaneda. On je doktorirao na UNKLA-i (Univerzitet Kalifornija Los Anđeles), a zatim bio šegrt kod indijanskog vrača iz plemena Jaki sa poluostrva Jukatan u Meksiku.

   

  Broj časova 10 – 12 ili dogovor.

 • *ŠAMANIZAM DON HUANA

  Don Huan je bio učitelj Karlosa Kastanede. Iz njihovog druženja proisteklo je 12 Kastanedinih knjiga. Ovaj šamanizam iako ima opšte karakteristike šamanizma, kao verovatno prvog oblika religioznosti svih civilizacija ima i neke specifičnosti vezane za podneblje Meksika.

   

  Broj časova 10 – 12 ili dogovor.

 • *ISIHAZAM - TEORIJA I PRAKSA

  Isihazam je pravoslavna mistična struja koja se razvijala na Svetoj Gori od 5 - 14. veka. Zahvaljujući sv. Grigoriji Palami došlo je do pobede u odnosu na druge orijentacije, tako da je to danas vodeća mistična struja Istočnog hrišćanstva.

   

  Broj časova 10 – 12 ili dogovor.