AKADEMIJA

DESIRE

PROGRAMSKA NAČELA IZDAVAČKE DELATNOSTI AKADEMIJE DESIRE

 

 

Kao najnovija izdavačka produkcija, trudićemo se da pokrijemo one oblasti integrativnog izdavaštva, koje su ostale u nedovoljnoj meri medijski (od Gutenbergovog modula do elektronskog) pokrivene i osvetljene.

 

Trudićemo se da se uklopimo u trendove "globalnog sela", Maršala Mek-Luana, ali i da očuvamo nacionalnu samobitnost, ne gubeći linkove sa svetskim tokovima koji se dotiču civilizacijskih dostignuća, duhovnosti i uopšte svih pomaka na evolucionoj skali duhovnog i materijalnog procesa.

 

U tom cilju, pratićemo sve tokove i sve trendove, na globalnom nivou, na širem okruženju, i u mikroreonu.

Za početak imamo četiri biblioteke, koje će tematski pokrivati naša interesovanja:

1. Naučni doprinos (domaći i svetski) "NAUK I NAUKA".

2. "OSTAVŠTINA ZA BUDUĆNOST" ( o srpskome rodu - integralni pristup).

3. Individualna, kreativna i originalna duhovnost pojedinaca "NA PUTU".

4. Globalna duhovnost, sintetički i integralni pristup.

Biblioteka: "SINTEZIS".

Sve ove biblioteke će asimilovati najbolje i najreprezentativnije pristupe pomenutim referentnim orijentirima.

 

Bićemo zainteresovani za izdavanje, i NOSAČA:

1. zvuka

B) slike, filma

To će biti, peta i šesta biblioteka.

Sedma biblioteka će pokrivati oblasti, koje prevazilaze pomenute orijentire, i nazvaćemo je: "IZNAD POIMANJA".

 

Trudićemo se da okupimo najreprezentativnije autore, koji će biti nosioci (autori), knjiga i projekata koje objavljujemo.